Ga naar inhoud

Documentatie oproepen en rapportering

Ben je partner of promotor van een digibank? En ben je op zoek naar meer info over het implementatietraject, sjablonen voor de begroting, DSNH-analyse of informatie over tussentijdse en eindrapportering?

Oproep verlenging

Deze oproep voorziet bijkomende ondersteuning voor de uitvoering van de bestaande digibankenprojecten in 2025 en 2026. Er zal opnieuw verder gewerkt worden aan de 3 doelstellingen van een digibank.

 • Duur: 19 maanden (van 1/1/2025 tot en met 31/7/2026)
 • Subsidie: maximaal 500.000 euro per project. Voor deze oproep zal met resultaatsverbintenis gewerkt worden:
  • Een basisbedrag van 350.000 euro wanneer tot 1000 gebruikers bereikt worden.
  • Een tweede schijf van 100.000 euro wanneer 1001 tot 1500 gebruikers bereikt worden.
  • Een derde schijf van 30.000 euro wanneer 1501 tot 1750 gebruikers bereikt worden.
  • Een vierde schijf van 20.000 euro wanneer meer dan 1750 gebruikers bereikt worden.

De aanvrager zal in de aanvraag een keuze moeten maken welk resultaat ze zij beoogt. Dit zal het maximaal toegekende bedrag beïnvloeden.

Nodige documenten:


Online infosessie 13 september 2023

Oproep implementatietraject

Deze oproep biedt ondersteuning voor de effectieve opstart en uitvoering van lokale digibankprojecten vanuit een geformaliseerd partnerschap en een gedeelde samenwerkingsstrategie. De lokale digibankprojecten werken in deze fase aan alle 3 de doelstellingen. De oproep implementatietraject stond in 2022 vijf keer open. Hieronder vind je meer informatie en documenten over de oproep:

Wat is de doelgroep van een digibank?

De doelgroep van de digibanken zijn volwassen personen in Vlaanderen met een risico op digitale uitsluiting. Digibanken dragen daarom bij tot levenslang leren. Hierbij gaat er extra aandacht naar werkzoekenden en personen met een risico op digitale uitsluiting in voorbereiding op een traject naar werk. Het versterken van de digitale basisvaardigheden kan een belangrijke rol spelen in de activering naar de arbeidsmarkt.

Doelstellingen

Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen via 3 doelstellingen:

 1. Gelijke toegang tot digitale technologie door laptops, schermen en andere hardware voorwaardelijk beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via een uitleendienst.
 2. Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden, bijvoorbeeld door IT-materiaal te herstellen.
 3. Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten zoals de digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, Tax-on-web…

Enkele belangrijke voorwaarden

Het eindresultaat van jouw digibankproject is een effectieve dienstverlening en samenwerking tussen lokale partners binnen het kader van een digibank. Hierbij moet u aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

 • De digibank hanteert het Nederlands als voertaal voor de dienstverlening.
 • De digibanken-partnerschappen worden zichtbaar in een laagdrempelige fysieke locatie. Dit kan zowel via een vaste locatie als een hybride vorm. De toegangspoort is voldoende bereikbaar en beschikbaar voor de eindgebruiker.
 • Om deze zichtbaarheid te verhogen, maakt de digibank gebruik van een uniform communicatiepakket en label.
 • De digibank werkt de dienstverlening uit op alle 3 doelstellingen. Een project dat niet inzet op alle 3 de doelstellingen kan niet rekenen op ondersteuning.
 • Elke digibank verbindt zich ertoe om binnen de implementatieperiode minimaal 1.000 individuen te bereiken.

Lerend netwerk en impactmeting

Trüvius, deel van de Möbiusgroep, organiseert in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie een ‘Lerend Netwerk Digibanken’ gedurende de projectperiode. Via dit netwerk kunnen de lokale digibankprojecten hun bevindingen en ervaringen delen en ontsluiten. Daarnaast zal het lerend netwerk de lokale digibankprojecten ondersteunen door thema’s aan te reiken die aansluiting vinden bij de vorming en de uitvoering van de partnerschappen. De goedgekeurde projecten binnen deze oproep ‘Digibanken – Implementatietraject’ nemen verplicht deel aan dit lerend netwerk. Deelname is kosteloos. Een actieve deelname aan het lerend netwerk wordt verwacht.

Daarnaast zal het Departement Werk en Sociale Economie een brede impactevaluatie uitvoeren. Dit evaluatieonderzoek wordt opgestart door de AP Hogeschool Antwerpen en Universiteit Antwerpen. Goedgekeurde projecten binnen deze oproep worden verwacht ook hun medewerking aan het onderzoek te verlenen.

Verlenging

Het project van de digibanken werd door de Vlaamse Regering verlengd. Zo krijgen de digibanken de kans om anderhalf jaar langer (tot midden 2026) de dienstverlening op punt te stellen. Hiervoor zal in de zomer een bijkomende oproep gelanceerd worden, zodat de middelen voor het jaareinde kunnen vastgelegd worden.

Rapportering

Tussentijdse rapportering

De digibanken word je verwacht om tussentijds te rapporteren. Deze tussentijdse rapporteringen worden ten laatste ingediend op volgende data in PLATOS:

 • Voor digibanken uit oproepronde 1:
  • 15 februari 2023
  • 15 februari 2024
 • Voor digibanken uit oproepronde 2:
  • 15 juli 2023
  • 15 juli 2024
 • Voor digibanken uit oproepronde 3: 15 november 2023
 • Voor digibanken uit oproepronde 4:15 december 2023
 • Voor digibanken uit oproepronde 5: 15 januari 2024

Hiervoor heb je de volgende documenten nodig:

Halfjaarlijkse rapportering van het bereik

Elk half jaar moet jouw digibankproject rapporteren over de bereikte gebruikers van de digibank. Hiervoor wordt een sjabloon Digibanken_Implementatie_Sjabloon_Registratie_2022’ ter beschikking gesteld door het Departement. Deze rapporten moet u telkens op 15 januari en 15 juli opleveren, onafhankelijk van de ronde waarin u ingestapt bent. Laad deze rapportering op in Platos (https://loket.wse.vlaanderen.be/platos) onder het tabblad ‘documenten’.

Eindrapport

Je dient uiterlijk 28 februari 2025 de rapportering in over de uitvoering van het project ‘Digibanken-Implementatietraject’ in PLATOS.

De rapportering omvat:

 • Een inhoudelijke rapportering over de realisatie van het digibankproject, met een overzicht van de gerealiseerde output overeenkomstig aan de output beschreven in de aanvraag
 • Een financieel verslag met een overzicht van de gerealiseerde kosten en ontvangsten per doelstelling
 • Een overzicht van het effectieve bereik en output per doelstelling
 • De nodige bewijsstukken voor de afrekening van de steun.

Meer info over dit eindrapport wordt later aan de digibanken bezorgd.

Ontbreekt er info op deze pagina of heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Stuur een e-mail naar digibanken@vlaanderen.be.