Start een digibank

Wie kan een digibank starten?

Binnen Vlaanderen zijn er al verschillende ondernemingen en organisaties aan de slag met e-inclusie. Het is de ambitie van dit project om deze diverse spelers in lokale samenwerkingsverbanden als digibanken te verenigen. Zo ontstaan er partnerschappen met een gezamenlijke doelgerichte strategie. Door de onderlinge samenwerking komt een geïntegreerde dienstverlening tot stand waar eindgebruikers eenvoudig terecht kunnen voor ondersteuning en geholpen worden in het brede aanbod. Bijvoorbeeld: door een laptop te ontlenen, kunnen eindgebruikers met deze laptop een opleiding volgen.

De partnerschappen kunnen bestaan uit verschillende soorten organisaties zoals lokale besturen, reguliere bedrijven, middenveld, sociale economie, opleidingsverstrekkers, … De samenstelling en het werkingsgebied is afhankelijk van de lokale noden.

Wat is de doelgroep van een digibank?

De doelgroep van de digibanken zijn volwassen personen in Vlaanderen met een risico op digitale uitsluiting. Digibanken dragen daarom bij tot levenslang leren. Hierbij gaat er extra aandacht naar werkzoekenden en personen met een risico op digitale uitsluiting in voorbereiding op een traject naar werk. Het versterken van de digitale basisvaardigheden kan een belangrijke rol spelen in de activering naar de arbeidsmarkt.

Enkele belangrijke voorwaarden

Het eindresultaat van uw digibankproject is een effectieve dienstverlening en samenwerking tussen lokale partners binnen het kader van een digibank. Hierbij dient u aan een aantal belangrijke voorwaarden te voldoen:

  • De digibank hanteert het Nederlands als voertaal voor de dienstverlening.
  • De digibanken-partnerschappen worden zichtbaar in een laagdrempelige fysieke locatie. Dit kan zowel via een vaste locatie als een hybride vorm. De toegangspoort is voldoende bereikbaar en beschikbaar voor de eindgebruiker.
  • Om deze zichtbaarheid te verhogen, maakt de digibank gebruik van een uniform communicatiepakket en label.
  • De digibank werkt de dienstverlening uit op alle 3 doelstellingen. Een project dat niet inzet op alle 3 de doelstellingen kan niet rekenen op ondersteuning.
  • Elke digibank verbindt zich ertoe om binnen de implementatieperiode minimaal 1.000 individuen te bereiken.

Hoe een digibank starten?

Interesse om een digibank te starten in uw regio? De Vlaamse overheid lanceert twee oproepen om de opstart van digibanken te ondersteunen. Deze oproepen worden in de loop van 2022 meermaals opengesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de openstaande en toekomstige oproeprondes:

  • ronde 4: 20 juni tot 8 september 2022 (alleen oproep implementatietraject)
  • ronde 5: 12 september tot 27 oktober 2022 (alleen oproep implementatietraject)

Oproep implementatietraject

Deze oproep biedt ondersteuning voor de effectieve opstart en uitvoering van lokale digibankprojecten vanuit een geformaliseerd partnerschap en een gedeelde samenwerkingsstrategie. De lokale digibankprojecten werken in deze fase aan alle drie de doelstellingen.

Oproep voortraject

Deze oproep voorziet de mogelijkheid aan kandidaat partnerschappen om – voorafgaand een effectieve opstart van de digibank - binnen een beperkte termijn de nodige lokale partners te zoeken. Zo hebben de partners de tijd en ruimte om toe te werken naar een inhoudelijke en operationele onderbouwing van het digibankproject. Meer concreet verbinden de kandidaat partnerschappen zich ertoe om: enerzijds een samenwerkingsstrategie voor de implementatie van het lokale digibankproject op te maken, en anderzijds het partnerschap verder concreet vorm te geven via een samenwerkingsovereenkomst.

Let op: de oproep voortraject is afgesloten en wordt niet meer opengesteld.

Digitale infosessies

Op donderdag 10 februari organiseerde het Departement Werk en Sociale Economie een digitale infosessie voor de geïnteresseerden in het voortraject. Op 17 februari volgde een digitale infosessie over de oproep implementatietraject. Herbekijk de opnames en presentaties.

Hoe een aanvraag indienen?

U kunt een aanvraag voor het implementatietraject indienen vanaf 20 juni 2022 tot en met 8 september 2022 om 12 uur. In de loop van 2022 volgt er nog één bijkomende indieningsronde van de oproep implementatietraject.

De aanvraag wordt ingediend bij het Departement voor Werk en Sociale Economie via de applicatie Platos. Vooraleer u een aanvraag kunt aanmaken in Platos, dient u over gebruikersrechten te beschikken. Meer info over de gebruikersrechten en ondersteuning voor Platos vindt u hier. Alle informatie over het digibankenproject, het projectvoorstel, de financiering, selectiecriteria, rapportering en uitbetaling, communicatierichtlijnen en aanvraagprocedure vindt u in de handleiding.